สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป
ลงทะเบียนใช้งาน Internet LRU
ศูนย์คอมพิวเตอร์ราชภัฏเลย
ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ
 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
 บุคลากร
   
  นางสาว สุจิตรา มังคะไชยา  
  ประธานสาขา  
นายดุลดนัย วันธงชัย นางวีณา พรหมเทศ  นายวีรานนท์ ไชยอุดม
     
นายอิทธิชัย อินลุเพท นางสาวรัชมาศ สุรินทร์ นายสังสรรค์ หล้าพันธ์
     
 
นางสาวจิตราภา คนฉลาด นายธนานนท์ กลิ่นแก้ว