สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป
ลงทะเบียนใช้งาน Internet LRU
ศูนย์คอมพิวเตอร์ราชภัฏเลย
ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ
 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
 ข้อมูลนักศึกษา
รำดับ
หมู่เรียน
จำนวนคน
นักศึกษา
หมายเหตุ
ชาย
หญิง
รวม
1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
  รวม